INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fitness Place s. r. o. či společnost Beck Box Club Praha s. r. o. (dále jen Společnost) bude zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje, pro plnění svých právních povinností nebo s Vaším souhlasem pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělíte souhlas, a to v rozsahu:

  • jméno, příjmení,
  • telefonní a e-mailové spojení,

pro účely zasílání obchodních sdělení (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou.

Tento svůj souhlas uděluji na dobu 5 let a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání e-mailu, dopisem na adresu Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého zaslaného obchodního sdělení prostřednictvím e-mailu. 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji Společnosti. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Kontakty:

Fitness Place s. r. o.
Adresa: Plzeňská 233/8, 150 00 Praha 5
e-mail: info@fitnessplace.cz

Beck Box Club Praha s. r. o.
Adresa: Vinohradská 190, 130 00 Praha 3
e-mail: info@fitnessbbc.cz