Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy mezi společností Beck Box Club Praha s. r.o., která je provozovatelem řetězce solárií a fitness center “Fitness BBC” (dále jen “prodávající”), a klientem, který uskutečňuje nákup služeb v e-shopu prodávajícího prostřednictvím webových stránek (dále jen “kupující”).
 • 2) E-shop je provozován společností Beck Box Club Praha s. r. o., se sídlem Vinohradská 190, 130 00  Praha, IČ: 257 34 083. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65375.
 • 3) E-shop je provozován na webových stránkách www.solariumbbc.cz, www.fitnessbbc.cz.

II. VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

 • 1) Prodávající odpovídá za poskytnutí voucheru na služby či produkty kupujícímu.
 • 2) Kupující je odpovědný za úhradu objednaného voucheru a za jeho užití před uplynutím doby platnosti.
 • 3) Jestliže je produkt či služba poskytována partnerem prodávajícího, vystupuje prodávající pouze jako zprostředkovatel. Služby nebo zboží jsou poskytovány na základě přímého smluvního vztahu mezi kupujícím a partnerem prodávajícího. Prodávající neodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb či dodaného zboží. Odpovědnost v tomto případě leží plně na partnerovi prodávajícho. Informace o případném partnerovi je vždy zveřejněna v nabídce e-shopu nebo přímo na voucheru.

III. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

 • 1) Objednávka je platná, pokud kupující obdrží e-mailovou zprávu o potvrzení objednávky. Tímto okamžikem je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva.
 • 2) Uzavřená smlouva může být měněna, nebo zrušena pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.
 • 3) Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito Všeobecnými podmínkami v plném rozsahu. Potvrzuje tím, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen a že jim rozumí.
 • 4) Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

IV. PŘEDÁNÍ VOUCHERU

 • 1) Voucher kupující obdrží po plném zaplacení ceny voucheru. Způsob úhrady kupující zvolí při objednávce a je zopakován v Potvrzení objednávky.
 • 2) Způsob dodání objednaného voucheru je specifikován při objednávce a zopakován v Potvrzení objednávky.
 • 3) Voucher je platný po dobu 6 měsíců od data jeho doručení vám, pokud není na online e-shopu uvedena a na voucheru vytištěna jiná doba platnosti. Službu musíte vyčerpat během doby platnosti. Po této době platnost voucheru vyprší.

V. PODMÍNKY UŽITÍ VOUCHERU

 • 1) Všechny podmínky týkající se zakoupených služeb či zboží jsou uvedeny na voucheru nebo jsou specifikovány v nabídce e-shopu.
 • 2) Voucher nemůže být použit po uplynutí doby platnosti (viz. odst. IV, bod 3)).
 • 3) Voucher může být použit pouze jednou.
 • 4) Voucher může být použit pouze ve fitness klubu, který byl specifikován při objednávce voucheru.
 • 5) Prodávající neodpovídá za škodu, ztrátu nebo odcizení voucheru.

VI. REKLAMACE

 • 1) Kupující má právo službu či zboží zakoupené přes e-shop reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Reklamace musí být uskutečněna písemně (dopisem nebo e-mailem). Musí být jasně uvedeno, že se jedná o reklamaci, a obsahovat jasně specifikované reklamované vady. Reklamace bude vyřízena během třiceti dnů od jejího obdržení prodávajícím.
 • 2) Pokud byla vadná služba poskytována partnerem prodávajího, uplatní reklamaci kupující přímo u tohoto partnera. Informace o partnerovi a kontaktní údaje nejsou-li na voucheru či na webové stránce e-shopu, sdělí prodávající na vyžádání.

VII. CENA A PLATBY

 • 1) Cena za produkt či službu (včetně DPH) je spolu s podmínkami produktu uvedena v e-shopu při objednávce. Cena za stejný produkt může být různá v závislosti na tom, který fitness club službu poskytuje.
 • 2) Platbu je možné provést následujícími způsoby:
  a) bankovním převodem – cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání voucheru. b) platební nebo kreditní kartou - platba je provedena on-line v průběhu objednávky prostřednictvím ověřeného bankovního portálu;
  c) jiným způsobem specifikovaným v objednávce.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 1) Kupující má právo od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu, do 14 dnů od doručení voucheru.
 • 2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou e-mailem eshop@fitnessbbc.cz nebo dopisem na adresu: Beck Box Club Praha s. r. o., Vinohradská 190, 130 00  Praha.
 • 3) V případně, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz, budou peníze zaslány do 14 dnů od doručení výpovědi smlouvy prodávajícímu. Peníze jsou zaslány na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.
 • 4) Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@fitnessbbc.cz.

IX. OSOBNÍ ÚDAJE

 • 1) Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího uvedené ve smlouvě pro účely uzavření a správy smlouvy, pro plnění svých právních povinností nebo pro zasílání obchodních sdělení na základě Vašeho souhlasu nebo v omezeném rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu (při oslovováním e-mailem nebo SMS). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího fitnessbbc.cz/ochrana_osobnich_udaju, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 
 • 2) V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
 • 3) Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující může odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího.
 • 4) V případě objednání služby či zboží od partnera prodávajícího, kupující souhlasí s předáním osobních údajů této třetí osobě.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1) Prodávající má právo Všeobecné podmínky jednostraně měnit nebo doplňovat. Objednáním služeb kupující akceptuje aktuální platné znění Všeobecných podmínek.
 • 2) Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

V Praze dne 24. 5. 2018

 

 

Platba GoPay Platba kartou Visa Platba kartou Visa Electron Platba kartou MasterCard Platba kartou MasterCard Electronic Platba kartou Maestro

Web společnosti Beck Box Club Praha s.r.o. využívá tzv. cookies, které slouží k přizpůsobení obsahu webu, k analýze funkčnosti a ke zkvalitnění služeb pro uživatele. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.